Tvoríme XML schému pomocou Eclipse IDE

2019/10/09

Úvod

Ukážeme si, ako je možné pomocou Eclipse IDE rýchlo vytvoriť XML schému pre dokumenty, čím si urobíme výborný základ pre budúci vývoj WSDL v SOAP službách alebo pre generovanie mapovaní medzi XML a objektami cez Java technológiu JAXB.

Požadovaný softvér

Budeme potrebovať Eclipse IDE a modul Eclipse Java Web Developer Tools. Jeho súčasťou je podpora pre vývoj webových služieb protokolu SOAP (Web Service Tools).

eclipse plugin

Príklad: budúca webová služba

Ustanovenie vstupno-výstupných dokumentov

Predstavme si, že chceme vyvinúť službu pre pre prekladový slovník, ktorá bude prijímať nasledovný dokument:

<word lang="sk">pes</dog>

Keďže jazyk je metainformácia (informácia o slove pes), je lepšie ho uviesť do XML atribútu než do samostatného elementu.

Výstupom prekladovej služby by mohol byť dokument s viacerými slovami:

<words lang="en">
  <word>dog</word>
  <word>hound</word>
</word>

Služba je navyše dostatočne flexibilná, aby mohla perspektívne vracať preklady z ľubovoľného jazyka do ľubovoľného iného.

Návrh XML schémy

Ak máme ujasnené dokumenty, môžeme navrhovať schému. V Eclipse môžeme zvoliť New | File | XML | XML Schema File a vytvoriť súbor schema.xsd.

Vygeneruje sa štandardná prázdna schéma:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://www.example.org/schema"
    xmlns:tns="http://www.example.org/schema"
    elementFormDefault="qualified">
</schema>

Eclipse IDE poskytuje dedikovaný grafický editor pre tvorbu schémy. Na spodku okna máme dve karty:

 • Design s vizuálnym klikacím nástrojom

 • Source s editorom zdrojového XML

Nezabudnime si zobraziť pohľad (view) Properties, ktorý zobrazí vlastnosti vybranej položky. Dostaneme sa k nemu cez Window | Show View | Properties.

Akčný plán na návrh schémy bude nasledovný:

 1. Upravíme cieľový menný priestor schémy.

 2. Upravíme prefix cieľového priestoru.

 3. Pripravíme definíciu elementu pre požiadavku SOAP služby.

 4. Pripravíme definíciu elementu pre odpoveď.

schema overview

Menné priestory

Kliknime na fialový nadpis Schema : http://www.example.org/schema. V pohľade Properties vieme nastaviť dve vlastnosti:

 • Prefix: nastavme prefix cieľového menného priestoru, napr. na x.

 • Target Namespace: cieľový menný priestor XML schémy nastavme na urn:example:translator

Ak sa prepneme do režimu zdrojového kódu (Source), uvidíme vygenerovaný kód:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema targetNamespace="urn:example:translator"
    xmlns:x="urn:example:translator"
    xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    elementFormDefault="qualified">

</schema>

Menný priestor urn:example:translator je náš vlastný menný priestor, v duchu špecifikácie RFC6963: A Uniform Resource Name (URN) Namespace for Examples.

Definícia elementu pre požiadavku

Ak používame vizuálny návrh, kliknime na blok Elements a pridajme nový element cez kontextové menu a Add Element.

Eclipse vytvorí zástupný element NewElement : string. Kliknime naň a nastavme mu:

 • Name: názov elementu, teda word.

 • Type, teda typ. Z rozbaľovacieho comboboxu vyberme možnosť New, pretože potrebujeme definovať nový typ tohto elementu.

Typ elementu

Eclipse zobrazí dialóg pre výber typu elementu. Obsah elementu word je síce jednoduchý (obsahuje jedine text), ale vzhľadom na použitie atribútu ho musíme deklarovať ako komplexný typ. Pomenujme ho ako Word (s veľkým W).

Eclipse vygeneruje do bloku Types nový typ, a použije ako ako typ x:Word v type elementu <word>.

Atribút lang

Pridajme teraz atribút lang. Na type Word v bloku Types vyvolajme kontextové menu a zvoľme položku Add Attribute. Editor sa vnorí o úroveň nižšie, kde zobrazí len detaily tohto typu.

type and attributes

Po kliknutí na zástupný atribút NewAttribute:

 • zmeňme jeho názov na lang

 • preverme jeho dátový typ, ktorý je zatiaľ string, čo nám vyhovuje.

Kliknutím na tlačidlo v ľavom hornom rohu Show Schema Index View sa vynoríme naspäť na prehľad schémy.

Editor vygeneroval nasledovný zdrojový kód:

<element name="word" type="x:Word"></element>
<complexType name="Word">
  <attribute name="lang" type="string"></attribute>
</complexType>

Deklarácia typu vnútra

Ešte potrebujeme deklarovať vnútro elementu word, pretože v tejto podobe schéma nič nehovorí o jeho obsahu.

Schéma XML pre element, ktorý je jednoduchého typu, ale obsahuje atribút, musí z technických dôvodov vyzerať nasledovne:

 • Typ je deklarovaný ako komplexný typ.

 • Typ textového obsahu špecifikuje odvodením (extenziou) od základného typu, napr. reťazca.

Kliknime opäť na typ Word a z vlastností vyberme možnosť Inherit From. Z rozbaľovacieho menu zvolíme Browse…​, kde z následného dialógu vyberieme typ string.

Editor následne upraví kód typu:

<complexType name="Word">
  <simpleContent>
    <extension base="string">
      <attribute name="lang" type="string"></attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>

Cvičné vygenerovanie inštancie

Eclipse umožňuje vygenerovať inštanciu XML schémy. Ak v pohľade Project Explorer klikneme na súbor so schémou a vyvoláme Generate | XML File…​

new xml file

Umožní nám vybrať najmä:

 • root element, teda koreňový element dokumentu. Keďže v schéme sme deklarovali jediný možný element, máme na výber len túto možnosť.

 • fill elements and attributes with data: predvyplní povonné atribúty a obsahy cvičnými dátami.

 • namespace declarations: vidíme deklarácie menných priestorov a prefixov. Zadefinuje sa rovnaký prefix a menný priestor, ktorý deklaruje schéma ako cieľový.

Výsledná inštancia vyzerá nasledovne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<x:word xmlns:x="urn:example:translator" (1)
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="urn:example:translator schema.xsd"> (2)
x:word</x:word> (3)
1 Deklaruje menný priestor urn:example:translator a jeho prefix x.
2 Priamo asociuje inštanciu so súborom XML schémy
3 Predvyplní hodnotu textového obsahu.

Atribút lang, ktorý nie je povinný, vynechá.

Definícia elementu pre odpoveď

V schéme XML teraz pridáme druhý element do bloku Elements. Z kontextového menu zopakujeme Add Element, kde vyplníme meno (name) words a pre typ (Type) vytvoríme nový typ (New Type…​)

Typ elementu

Pre typ elementu zvolíme ComplexType s názvom Words. V bloku typov sa tak objaví už druhý typ.

Pridajme doňho element pre jednotlivé preklady, teda sadu <word>. Na type Words vyvolajme kontextové menu a pridajme nový element pomocou Add Element. Editor sa opäť zahĺbi o úroveň nižšie a pridá element s provizórnym názvom NewElement typu string.

Kliknime na tento nový element a nastavme mu:

 • názov (name) na word

 • typ (type) ponechajme reťazcový string

 • minimálny počet (minimum occurences) výskytov uveďme ako 0, čo je pre situáciu, keď sa pre slovo nenájdu žiadne preklady a vrátime prázdny zoznam slov, teda rodičovský element <words> nebude obsahovať nič.

 • maximálny počet (maximum occurences) nastavme na unbounded, teda neohraničený.

complex type words

Všimnime si, ako editor vizuálne zvýrazní typ, jeho názov, a kardinalitu (počty výskytov).

Editor vygeneroval nasledovné prvky do schémy:

<element name="words" type="x:Words"></element>

<complexType name="Words">
  <sequence>
    <element name="word" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></element>
  </sequence>
</complexType>

Pridajme ešte aj atribút lang. Vyvolajme kontextové menu na type Words a zvoľme Add Attribute. Opäť sa zanoríme o úroveň nižšie a uvidíme provizórny atribút NewAttribute typu string> Kliknime naňho, zobrazme jeho vlastnosti a nastavme:

 • name (názov) na lang

 • type (typ) na string

 • usage indikujúci povinnosť atribútu na required, čím z neho spravíme povinný atribút.

Editor dogeneruje do schémy nový atribút, v elemente <attribute>:

<complexType name="Words">
  <sequence>
    <element name="word" type="string" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="lang" type="string" use="required"></attribute>
</complexType>

Cvičné vygenerovanie inštancie

Ak si necháme vygenerovať inštanciu (súbor schémy | Generate | XML File…​), a ako koreňový element zvolíme words, uvidíme výsledok:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<x:words lang=""
   xmlns:x="urn:example:translator"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="urn:example:translator schema.xsd "></x:words>

Keďže atribút lang je povinný, v inštancii sa teraz nachádza, i keď s prázdnou hodnotou.

Výsledná schéma XML

Výsledná schéma bude vyzerať nasledovne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema targetNamespace="urn:example:translator" elementFormDefault="qualified" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:x="urn:example:translator">
  <element name="word" type="x:Word"></element>

  <complexType name="Word">
  	<simpleContent>
  		<extension base="string">
  			<attribute name="lang" type="string"></attribute>
  		</extension>
  	</simpleContent>
  </complexType>

  <element name="words" type="x:Words"></element>

  <complexType name="Words">
  	<sequence>
  		<element name="word" type="string" minOccurs="0"
  			maxOccurs="unbounded">
  		</element>
  	</sequence>
  	<attribute name="lang" type="string" use="required"></attribute>
  </complexType>
</schema>

Obsahuje dva globálne elementy (word a words) a dva komplexné typy: jeden pre vstupné slovo (s atribútom) a druhý pre zoznam slov.

Vizuálny diagram výslednej schémy

xml schema visual
xml schema visual
>> Home