RMI - vzdialené volanie metód

2007/08/24

Od verzie Java 5 sa vzdialené volanie metód značne zjednodušilo. Uvedieme jednoduchý príklad servera a klienta, ktorý získa aktuálny dátum na serveri.

Základné interfejsy

Predovšetkým budeme potrebovať interfejs, ktorý bude obsahovať vzdialené volateľné metódy.

package rmi2;

import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;
import java.util.Date;

public interface RemoteDateService extends Remote {
 public Date getDate() throws RemoteException;
}

Následne dodáme jeho implementáciu:

package rmi2;

import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
import java.util.Date;

public class RemoteDateServiceImpl extends UnicastRemoteObject 
                  implements RemoteDateService 
{
 public RemoteDateServiceImpl() throws RemoteException {
  super();
 }
	
 public Date getDate() throws RemoteException {
  return new Date();
 }
}

Trieda implementuje UnicastRemoteObject, to znamená, že pri vytvorení jej inštancie sa vykoná jej automatická registrácia v RMI registroch (teda bude automaticky pripravená na zverejnenie).

Samotná trieda spustiteľného servera je jednoduchá:

package rmi2;

import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.registry.Registry;

public class Server {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Start RMI registry
  Registry registry 
   = LocateRegistry.createRegistry(Registry.REGISTRY_PORT);

  RemoteDateService dateService = new RemoteDateServiceImpl();
		
  registry.rebind("DateService", dateService);
  System.out.println("Server running...");
 }
}

V nej spustíme RMI registre (je to analógia programu rmiregistry z predošlých verzií), vytvoríme inštanciu samotnej služby a tú zaregistrujeme v RMI registroch pod daným logickým označením (tu: DateService).

Po spustení začne server načúvať požiadavkám klientov.

Klient

Klient je analogicky jednoduchý:

package rmi2;

import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.registry.Registry;

public class Client {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  try {
   Registry registry = LocateRegistry.getRegistry("localhost");
   RemoteDateService stub = 
    (RemoteDateService) registry.lookup("DateService");
   System.out.println(stub.getDate());
  } catch (Exception e) {
   System.err.println("Client exception: " + e.toString());
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

V prvom rade získame objekt RMI registrov pre daný server (v tomto prípade localhost, zvyčajne to však bude nejaký vzdialený server). Z registrov získame interfejs so vzdialene volateľnými metódami zodpovedajúci danému logickému názvu.

Pomocou interfejsu potom môžeme priamočiaro vzdialene volať metódy.

Alternatívny klient s využitím Naming

Alternatívne je možné použiť na získanie vzdialeného interfejsu aj triedu java.rmi.Naming. Klient bude vyzerať nasledovne:

package rmi2;

import java.rmi.Naming;
import java.util.Date;

public class DateServiceClient {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  String host = "localhost";
  int portNumber = 1099;
  String lookupName = 
   "//" + host + ":" + portNumber + "/" + "DateService";
  RemoteDateService service 
   = (RemoteDateService) Naming.lookup(lookupName);

  Date date = service.getDate();
   
  System.out.println(date);   
 }
}

Namiesto získania objektu registrov zadáme priamo URL adresu pre server.

Poznámky

Odkazy

>> Home