Korutiny v Kotline

2019/07/08

Korutiny v Kotline

V bežnej Jave sa spúšťanie úloh na pozadí (teda paralelný beh úloh) dá dosiahnuť pomocou vlákien (threads). Tento mechanizmus však môže byť natoľko komplikovaný, že zaberie pol semestra vysvetľovania.

Kotlin ponúka alternatívu: korutiny / coroutines, ktoré majú viacero výhod:

Korutinu si môžeme predstaviť ako superhrdinskú funkciu / metódu, ktorá sa dokáže spustiť na pozadí, ale inak sa tvári a používa ako bežná funkcia / metóda.

Paralely v iných jazykoch

V iných jazykoch sa na tento účel používajú rozličné zápisy:

Výhodou korutín v Kotline je zápis programu, ktorý sa (až na drobnosti) programuje ako keby išlo o sekvenčné vykonávanie programu: teda riadok za riadkom pod sebou — bez zanorených callbackov, či všelijakých odbaľovaní / zabaľovaní výsledkov alebo špeciálnych kľúčových slov.

Použitie knižnice korutín v Kotline

Korutiny síce nie sú súčasťou jazyka, ale dodávajú sa v samostatnej knižnici (od autorov Kotlinu.) Ak ich chceme použiť, dodajme si závislosť:

implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.2.2'

Zápis korutín

Predstavme si, že chceme na pozadí stiahnuť rozsiahly text z webu. Či už programujeme v Androide alebo v JavaFX alebo nebodaj v Swingu, vieme, že dlhotrvajúce I/O operácie musia ísť na pozadí. To je skvelý kandidát na korutinu!

import kotlinx.coroutines.GlobalScope
import kotlinx.coroutines.launch
import java.net.URL

fun main() {
  val url = "http://deelay.me/2000/https://www.sav.sk/rss/"

  GlobalScope.launch { 
    val rss = URL(url).readText()
    println(rss)
  }
  /* programová chyba! */
}

Korutina potrebuje prinajmenšom tri zložky:

Spusťme funkciu main! Ale beda, zrejme neuvidíme žiadny vstup!

Korutiny sa tvária ako démonové vlákna

Na vlastné oči vidíme, že to nefunguje. Aplikácia totiž skončí skôr ako dobehne sťahovanie súboru! To je nemilé, ale aspoň vidíme, že veci sa dejú na pozadí, hoci — nie vždy musia stihnúť to, čo treba.

Na pozadí sa korutina spustí v daemon threade, teda nečaká sa na jej dobehnutie.

Počkajme na výsledok: runBlocking

Výhodou korutín je, že nikdy neblokujú a teda nikdy sa na nič nečaká. Na druhej strane, v našom jednoduchom programe vidíme, že čakať jednoducho musíme, inak nikdy neuvidíme výsledok. (To sa týka aj unit testov.) Toto je prekérna situácia, ktorú však vyriešime umnou voľbou scope buildera.

import kotlinx.coroutines.runBlocking
import java.net.URL

fun main() {
  runBlocking {
    val url = "http://deelay.me/2000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt"
    val db = URL(url).readText()
    println("${db.length} bytes")
  }
}

Kód sme prepísali tak, aby používal builder runBlocking. Ten má granulárnejší scope: je ním aktuálne vlákno. Ba dokonca, toto aktuálne vlákno vyblokuje (počká), kým kód korutiny nedobehne.

V našom prípade runBlocking vyblokuje hlavné vlákno, kým sa nezíska text z webovej adresy a kým sa nevypíše na konzolu. To je dôsledok vlastnosti tejto sekcie, ktorá spúšťa kód v jedinom vlákne.

Opäť poznamenajme, že pri korutinách sa nikdy nemá čakať či blokovať tak vlákno a runBlocking je vhodný jedine pre prípady, keď potrebujeme preklenúť vesmír neblokujúcich korutín s vesmírom starých dobrých pomalých sekvenčných blokujúcich príkazov. Inými slovami, runBlocking je pre prípady preklenutia synchrónneho a asynchrónneho kódu — napr. pre main() a unit testy.

Skrátené zápis runBlocking pre testy a main

V testoch môžeme použiť aj skrátený zápis:

fun main() = runBlocking {
  val url = "http://deelay.me/2000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt"
  val db = URL(url).readText()
  println("${db.length} bytes")
}

Paralelné a sekvenčné spúšťanie korutín

Kód v korutine sa vykonáva sekvenčne. Ak chceme postupne stiahnuť najprv jeden a potom druhý obsah RSS kanála, stačí zopakovať kód:

fun main() = runBlocking {
  val url = "http://deelay.me/2000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt"
  val db = URL(url).readText()
  println("${db.length} bytes")

  val url2 = "https://www.sav.sk/rss/"
  val rss = URL(url2).readText()
  println("${rss.length} bytes")
}

Čo ak chceme paralelný prístup?

Paralelný prístup

Paralelný prístup si uľahčíme pomocou mechanizmu structured concurrency, teda štruktúrovanej konkurentnosti:

import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import java.net.URL

fun main() = runBlocking<Unit> { /* Sémantická chyba! */
  launch(Dispatchers.IO) {
    val url = "http://deelay.me/2000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt"
    val content = URL(url).readText()
    println("${content.length} bytes")
  }

  launch(Dispatchers.IO) {
    val url = "http://deelay.me/2000/http://www.gnu.org/home.en.html"
    val content = URL(url).readText()
    println("${content.length} bytes")
  }
}

V kóde použijeme dva vnorené buildery launch, ktoré skúsia spustiť paralelné sťahovanie súborov a ich následný výpis. V tomto prípade však použijeme parametrizovaný launch, kde uvedieme dispatcher, t. j. vlákno, či vlákna, na ktorých sa korutina vykoná.

Dispatchers pre spúšťanie vlákien

Knižnica pre korutiny ponúka viacero preddefinovaných dispatcherov. My sme si vybrali Dispatchers.IO, teda dispatcher, ktorý je určený pre spúšťanie úloh s I/O operáciami, čo je presne náš prípad. Sťahovanie súboru z webu totiž premárni množstvo času čakaním na dáta zo servera, než vyťažovaním CPU, na čo je príslušný dispatcher primerane optimalizovaný. (Pre znalcov threadov: dispatcher nie je nič iné, ako thread pool).

Implicitný a zdedený dispatcher

Ak by sme neuviedli žiadny dispatcher, použil by sa dispatcher z rodičovskej korutiny (inherited dispatcher). A keďže rodičovská korutina beží v rámci runBlocking, oba bezparametrové launche by zbehli v jednom vlákne, a to postupne jeden po druhom, teda sekvenčne.

Návratové hodnoty pre launch

Scope builder launch vracia objekt Job, o ktorom si povieme neskôr. Zatiaľ nesmieme zabudnú uviesť korektný návratový typ pre runBlocking, aby sa nám nezbláznila kotlinovská inferencia typov.

runBlocking<Unit> { 
...
}

Overenie paralelného prístupu

Ak si chceme overiť, že vnorené korutiny bežia naozaj paralelne, môžeme merať čas behu v sekcii measureTimeMillis.

import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import java.net.URL
import kotlin.system.measureTimeMillis

fun main() {
  val time = measureTimeMillis {
    runBlocking<Unit> {
      launch(Dispatchers.IO) {
        val url = "http://deelay.me/2000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt"
        val content = URL(url).readText()
        println("${content.length} bytes")
      }

      launch(Dispatchers.IO) {
        val url = "http://deelay.me/2000/http://www.gnu.org/home.en.html"
        val content = URL(url).readText()
        println("${content.length} bytes")
      }
    }
  }
  println("$time ms")
}

Po spustení uvidíme, že program pobeží zhruba 2 celé niečo sekúnd, čo bude výkonnostný rozdiel oproti sekvenčným 2 + 2 + niečo sekundám.

Vďaka štruktúrovanej konkurentnosti vidíme dve vlastnosti:

Funkcie v korutinách

Náš predošlý príklad veselo ťahá dáta v paralelne bežiacich korutinách. Poďme si však trochu upratať repetitívny kód. Vyrobme funkciu download, ktorá ťahá dáta a následne ju zavolajme v korutine.

import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import java.net.URL
import kotlin.system.measureTimeMillis

fun download(url: String) {
  val content = URL(url).readText()
  println("${content.length} bytes")
}

fun main() {
  val time = measureTimeMillis {
    runBlocking<Unit> {
      launch(Dispatchers.IO) {
        download("http://deelay.me/5000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt")
      }

      launch(Dispatchers.IO) {
        download("http://deelay.me/5000/http://www.gnu.org/home.en.html")
      }
    }
  }
  println("$time ms")
}

Suspendujúce funkcie (suspending functions)

Roman Elizarov, jeden z autorov Kotlinu, odporúča nasledovnú konvenciu:

Ak je funkcia pomalá alebo využíva vzdialené volanie, použite suspending funkcie.

Naša funkcia na sťahovanie rozhodne využíva vzdialené volanie (a dokonca je pomalá). Čo však je tá suspending function? Pozastavujúca sa funkcia?

Naša funkcia na sťahovanie súborov je blokujúca, pretože kým neprichádzajú bajty zo servera, bubnuje prstami po stole a blokuje vlákno, v ktorom beží, čím zbytočne vyťažuje procesor.

Suspending Function je funkcia, ktorá namiesto zbytočného čakania len pozastaví (suspenduje) vykonávanie korutiny, a tým uvoľní vlákno (a vzácne cykly CPU) na užitočné účely. Suspending funkcie teda neblokujú! Ak sa okolitá situácia primerane zmení (napr. prídu bajty zo servera), funkcia sa veselo rozbehne ďalej.

Naša funkcia download() je zatiaľ napísaná ako blokujúca, ale vieme ju vylepšiť na neblokujúcu:

 1. spustíme ju v inom vlákne, pomocou dispatchera Dispatchers.IO
 2. vyhlásime ju za suspendujúcu.

Funkcie spúšťané v explicitnom dispatcheri: sekcia withContext

Funkciu môžeme spustiť v explicitnom dispatcheri pomocou bloku withContext.

fun download(url: String) {
  /* Syntaktická chyba */
  withContext(Dispatchers.IO) {
    val content = URL(url).readText()
    println("${content.length} bytes")
  }
}

V tomto prípade však uvidíme syntaktickú chybu

Suspend function ‘withContext’ should be called only from a coroutine or another suspend function

Táto chyba upozorňuje na dôležitú vlastnosť: existujúce suspending funkcie môžeme volať len zo suspending funkcie!

Deklarácie suspending funkcií

Upravme deklaráciu podľa chybovej hlášky a zároveň upracme v kóde podľa kotlinovských konvencií.

suspend fun download(url: String) = withContext(Dispatchers.IO) {
  val content = URL(url).readText()
  println("${content.length} bytes")
}

Naša funkcia je teraz suspending, neblokujúca a dokonca explicitne uvádza dispatcher, na ktorom pobeží.

Použitie suspending funkcie

import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlinx.coroutines.withContext
import java.net.URL
import kotlin.system.measureTimeMillis

fun main() {
  val time = measureTimeMillis {
    runBlocking<Unit> {
      launch {
        download("http://deelay.me/5000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt")
      }

      launch {
        download("http://deelay.me/5000/http://www.gnu.org/home.en.html")
      }
    }
  }
  println("$time ms")
}

suspend fun download(url: String) = withContext(Dispatchers.IO) {
  val content = URL(url).readText()
  println("${content.length} bytes")
}

Všimnime si, že launch bloky už nemusia uvádzať dispatcher, pretože namiesto zdedeného dispatchera sa použije dispatcher explicitne uvedený v suspending funkcii.

Korutiny s návratovou hodnotou: async

Naše korutiny získavajú reťazec, ktorý vypisujú na konzolu. Čo ak by sme tento reťazec chceli ďalej spracovávať? Napríklad získať celkovú dĺžku v znakoch? (Áno, je to nezmyselné, ale jednoduché!)

Najprv upravme funkciu download:

suspend fun download(url: String): String = withContext(Dispatchers.IO) {
  URL(url).readText()
}

Na rozdiel od launch, ktorý len odpálime bez toho, aby sme očakávali výsledok, v tomto prípade chceme raz získať návratovú hodnotu.

Scope builder typu async vracia hodnotu v podobe objektu Deferred, čo je nič iné ako starý známy promise (JavaScript) / future (Java) / Deferred (JQuery), ibaže neblokujúci a efektívny. Ak tento koncept nepoznáme, principiálne ide o objekt, v ktorom sa niekedy v budúcnosti objaví výsledková hodnota.

S objektom Deferred môžeme voľne nakladať a ak chceme počkať na výsledok, použijeme na ňom metódu await(), ktorá ho získa neblokujúcim spôsobom.

import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.async
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlinx.coroutines.withContext
import java.net.URL
import kotlin.system.measureTimeMillis

fun main() {
  val time = measureTimeMillis {
    runBlocking<Unit> {
      val dbTxt = async {
        download("http://deelay.me/5000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt")
      }

      val homeEnHtml = async {
        download("http://deelay.me/5000/http://www.gnu.org/home.en.html")
      }
      val concatenatedContent = dbTxt.await() + homeEnHtml.await()
      println("Total length: ${concatenatedContent.length}")
    }
  }
  println("$time ms")
}

suspend fun download(url: String): String = withContext(Dispatchers.IO) {
  URL(url).readText()
}

Všimnime si, že postupne získame:

Tieto dva objekty obsahujú „prísľub“ budúceho obsahu, ktorý sa objaví, keď dolezú dáta z webového servera. Na výsledky počkáme zavolaním metódy await(), kde oba reťazce spojíme dohromady a vypočítame jeho veľkosť.

Await neblokuje!

Metóda await() je podobná metóde get() na triede java.util.concurrent.Future. Na rozdiel od Javy však metóda pri čakaní na výsledok neblokuje aktuálne vlákno! Korutina, v ktorej sa funkcia zavolá, sa pozastaví (suspend) bez blokovania vlákna a beh bude pokračovať (resume) vo chvíli, keď bude k dispozícii výsledok v objekte Deferred.

Hromadné sťahovanie

Ak poznáme async a trochu funkcionálneho programovania, môžeme sťahovať hromadne ľubovoľný počet súborov!

import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.async
import kotlinx.coroutines.awaitAll
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlinx.coroutines.withContext
import java.net.URL
import kotlin.system.measureTimeMillis

fun main() {
  val time = measureTimeMillis {
    runBlocking<Unit> {
      val urls = listOf(
        "http://deelay.me/5000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt",
        "http://deelay.me/5000/http://www.gnu.org/home.en.html"
      )
      urls.map {
          async {
            download(it)
          }
        }
        .awaitAll()
        .sumBy { it.length }
        .also { println(it) }
    }
  }
  println("$time ms")
}

suspend fun download(url: String): String = withContext(Dispatchers.IO) {
  URL(url).readText()
}
 1. V premennej urls vyrobíme zoznam adries na sťahovanie.
 2. Každú URL stiahneme v korutine async a namapujeme ju na výsledok typu Deferred.
 3. Funkcia awaitAll() je extension function, ktorá dokáže počkať (await) na dobehnutie všetkých deferredov v kolekcii. Výsledkom je zoznam výsledkov, teda v našom prípade zoznam reťazcov s obsahmi.
 4. Pomocou funkcie sumBy() spočítame celkovú dĺžku obsahov súborov a vypíšeme ju.

Všetko toto sa deje samozrejme na pozadí, asynchrónne a dobehne to za päť plus čosi sekúnd.

Hromadné sťahovanie vo funkcii: paralelizovateľná dekompozícia

Predstavme si, že si chceme vytvoriť funkciu, ktorá dostane na vstupe niekoľko adries URL, a chceme od nej, aby nám hromadne stiahla obsah a dala ho dohromady.

Skúsime takýto nástrel, ktorý nebude fungovať:

suspend fun downloadAndConcatenate(vararg urls: String) {
  urls.map {
    async {
    		/* Error! Suspension functions can be called only within coroutine body */
      download(it)
    }
  }
  .awaitAll()
  .joinToString()
}

Kompilačná chyba jasne hovorí, že chceme použiť structured concurrency, ale nesprávnym spôsobom.

Roman Elizarov v článku Structured Concurrency hovorí, že toto je učebnicový príklad parallel decomposition, teda paralelizovateľnej dekompozície úlohy. Tuto rozbijeme úlohu na paralelne bežiace sťahovania súborov, ktoré na konci zlepíme dohromady pomocou metódy joinToString().

Najviac problémov nastáva v chybových stavoch, prípadne pri rušení úloh. O tom si povieme neskôr, ale:

Vykolíkovanie rozsahu platnosti korutiny pre paralelizovateľnú dekompozíciu: coroutineScope

Na to, aby funkcia downloadAndConcatenate, ktorá predstavuje paralelizovateľnú dekompozíciu, fungovala korektne v zmysle structured concurrency, potrebujeme použiť ďalší zo dostupných scope builderov a to coroutineScope.

Táto sekcia:

suspend fun downloadAndConcatenate(vararg urls: String) = coroutineScope {
  urls.map {
    async {
      download(it)
    }
  }
  .awaitAll()
  .joinToString()
}

Všimnime si, že celú funkciu sme spustili v deklarovanom scope. Deti, reprezentované jednotlivými async korutinami, sa budú správať podľa očakávaní.

Funkciu môžeme potom zavolať takto:

fun main() {
  val time = measureTimeMillis {
    runBlocking<Unit> {
      val totalContent = downloadAndConcatenate(
        "http://deelay.me/5000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt",
        "http://deelay.me/5000/http://www.gnu.org/home.en.html"
      )
      println("${totalContent.length} bytes")
    }
  }
  println("$time ms")
}

Rozdiel medzi coroutineScope a runBlocking

Obe sekcie sa správajú rovnako: nedobehnú, kým neskončia ich deti.

Výnimky, chyby a errory

Predstavme si, že chceme stiahnuť nasledovné adresy URL:

val totalContent = downloadAndConcatenate(
  "http://deelay.me/5000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt",
  "http://deelay.me/5000/http://www.gnu.org/home.en.html",
  "http://deelay.me/5000/FAILHOST"
)

Je očividné, že tretia adresa neexistuje a teda jej sťahovanie zlyhá.

Ak spustíme aplikáciu, uvidíme nádhernú výnimku:

Exception in thread "main" java.net.UnknownHostException: FAILHOST
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184)
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
...

Čo je ešte dôležitejšie, ostatné dve korutiny a ich metóda download sa síce spustia, ale výsledku sa už nedočkáme a celkového súčtu dĺžok tiež nie.

Naša štruktúrovaná konkurentnosť vyzerá nasledovne:

 1. runBlocking v metóde main()
 2. coroutineScope v metóde downloadAndConcatenate()
 3. async v metóde downloadAndConcatenate() pre stiahnutie jednej adresy
 4. withContext v metóde download()

Vďaka nej máme korektné a elegantné spracovanie výnimiek. Konkrétny spôsob záleží od použitého scope buildera:

V príklade sme sa vôbec obsluhe výnimiek nevenovali a preto vidíme správanie globálnej obsluhy výnimiek (global exception handler), ktorý ich jednoducho vyklopí na chybový výstup System.err.

Ak chceme definovať superglobálnu obsluhu, prebijeme nastavenie obsluhy neošetrených výnimiek vo vláknach. Do metódy main() uvedieme:

Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler {
		_, e -> println("Unhandled exception: $e")
}

Ošetrenie výnimky na príslušnom mieste

Skúsme ošetriť výnimku v metóde pre hromadné sťahovanie. Obaľme príslušný háklivý kód do try/catch.

suspend fun downloadAndConcatenate(vararg urls: String) = coroutineScope {
  try {
    urls.map {
      async {
        download(it)
      }
    }
      .awaitAll()
      .joinToString()
  } catch (e: Exception) {
    /* Chyba: výnimka sa ošetrí dvakrát! */
    println("Failed to download URLs: $e")
    return@coroutineScope ""
  }
}

Tento kód povedie k veľmi prekvapivej črte: uvidíme dvojité ošetrenie výnimky!

Failed to download URLs: kotlinx.coroutines.JobCancellationException: ScopeCoroutine is cancelling; job="coroutine#1":ScopeCoroutine{Cancelling}@4361bd48

Exception in thread "main" java.net.UnknownHostException: FAILHOST
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184)
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:538)
	at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:180)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:463)

Zrejme by sme očakávali, že keď sa výnimka ošetrí, neuvidíme druhý stack trace, ktorý pochádza z globálnej obsluhy výnimiek / global exception handlera. Inak povedané, vyzerá to tak, že výnimka sa ošetrí i neošetrí, čo je v rozpore s očakávaniami, ktoré máme na try/catch.

To však nie je chyba, ale vlastnosť súvisiaca so štruktúrovanou konkurentnosťou. Dokumentácia totiž hovorí:

If a coroutine encounters exception other than CancellationException, it cancels its parent with that exception. This behaviour cannot be overridden and is used to provide stable coroutines hierarchies for structured concurrency which do not depend on CoroutineExceptionHandler implementation. The original exception is handled by the parent when all its children terminate.

V našom prípade metóda download() vyhodila výnimku v rámci sekcie async. Výnimku sme síce odchytili, ale naskočil

Paralelizovateľná dekompozícia a výnimky

Paralelizovateľná dekompozícia / parallel decomposition pomocou async naozaj funguje tak, že:

import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlin.system.measureTimeMillis

fun main() {
  val time = measureTimeMillis {
    runBlocking<Unit> {
      try {
        val totalContent = downloadAndConcatenate(
          "http://deelay.me/5000/http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/db.txt",
          "http://deelay.me/5000/http://www.gnu.org/home.en.html",
          "http://deelay.me/5000/FAILHOST"
        )
        println("${totalContent.length} bytes")
      } catch (e: Exception) {
        println("Error while calculating bytes: $e")
      }
    }
  }
  println("$time ms")
}

Best Practices / Recepty starých materí pre async

Async funguje len pre paralelizovateľnú dekompozíciu

Kombinácia async/ await() navádza na to, že to je mechanizmus async/await ukradnutý z C#, a vylepšený o krajšiu syntax. Z toho vyplývajú všetky nejasnosti so spracovaním výnimiek.

Diskutéri v issue 763 tvrdia, že async by sa mal radšej volať decompose alebo fork, čím by sa vyjasnilo použitie.

Sekcia async hneď nasledovaná await()om je zbytočná

Niekedy sa stane, že uvidíme sekciu async, ktorá je hneď nasledovaná await()-om.

 val content = async(Dispatchers.IO) { /* kód */ }.await()

Toto nie je paralelizovateľná dekompozícia! (Teda je, ale dekomponujeme problém na jeden podproblém.) Namiesto toho stačí prepnúť kontext!

val content = withContext(Dispatchers.IO) { /* kód */ }

supervisorScope pre jednosmerné rušenie od rodiča k deťom

V sekcii coroutineScope nastáva rušenie / cancellation v oboch smeroch: od zlyhaných detí k rodičom a následne od rodiča k ostatným bežiacim deťom. Alternatívou je supervisorScope, ktorý deti zruší len vtedy, ak zlyhá sám. Deti sa o svoje rušenie, či obsluhu výnimiek musia postarať samé.

Podrobnosti uvádza dokumentácia Kotlinu.

Používateľské rozhrania GUI a korutiny

Je čas opustiť hlúpe konzolové hrajkanie sa! Korutiny sú veľmi užitočné pri práci s GUI, pretože uľahčujú typické prípady použitia.

Typická situácia pre jednovláknové GUI toolkity nastáva, keď chceme vyvolať dlhotrvajúcu akciu a zároveň nechceme, aby aplikácia vytuhla. Swing túto situáciu rieši pomocou triedy SwingWorker, a Android zase pomocou AsyncTaskov.

S korutinami je riešenie takýchto situácii omnoho kratšie a prehľadnejšie.

Závislosti a podporované knižnice

Kotlinovská knižnica pre korutiny rovno podporuje tri najznámejšie GUI toolkity, a ku každému ponúka dodatočnú závislosť, ktorú pridáme do projektu:

Ukážme si jednoduchý príklad použitia v Swingu.

Swing a korutiny

Do projektu si pridajme závislosť:

implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-swing:1.2.2'

Každá z knižníc dá k dispozícii špeciálny typ dispatchera: Dispatchers.Main, ktorý zabezpečí, že daný kód pobeží v hlavnom vlákne GUI toolkitu. Pre všetky tri GUI toolkity platia dve pravidlá:

 1. dlhotrvajúce operácie nesmú bežať v hlavnom vlákne.
 2. aktualizácie komponentov / widgetov musia bežať v hlavnom vlákne.

S použitím špeciálneho dispatchera a vhodného použitia withContext sa táto činnosť úplne uľahčí.

Ukážkový formulár

Ukážme si jednoduchý formulár s jediným gombíkom, ktorým odpálime dlhotrvajúcu operáciu:


import javafx.application.Application.launch
import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import java.awt.event.ActionEvent
import javax.swing.JButton
import javax.swing.JFrame
import javax.swing.SwingUtilities

class PrimeCalculatorForm : JFrame() {
  private val startButton: JButton = JButton("Start")

  init {
    startButton.addActionListener(::onStartButtonClick)
    add(startButton)
  }

  private fun onStartButtonClick(e: ActionEvent) {
    /* dlhotrvajúci výpočet */
  }
}

fun main() {
  SwingUtilities.invokeLater {
    PrimeCalculatorForm().apply {
      defaultCloseOperation = JFrame.EXIT_ON_CLOSE
      setLocationRelativeTo(null)
      pack()
      isVisible = true
    }
  }
}

V metóde onStartButtonClick() odpálime dlhotrvajúci výpočet, napríklad obľúbený príklad Romana Elizarova, kde rátame veľmi veľké prvočíslo.

Korutiny a Swing

Keďže táto operácia musí bežať v samostatnom vlákne, alebo v korutine na pozadí, je to kandidát na použitie scope buildera typu launch.

Ak by sme urobili nasledovný kód, nefungovalo by to a skončilo by to na syntaktickej chybe.

private fun onStartButtonClick(e: ActionEvent) {
  launch(Dispatchers.Default) {
    println(BigInteger.probablePrime(4069, Random()))
  }
}

V extrémnom prípade sa môže stať, že IntelliJ IDEA importne funkciu, ktorá rozhodne nie je správna:

import javafx.application.Application.launch // WTF?

Nezabudnime na zásady používania korutín: potrebujeme poznať scope, vybrať si scope builder a uviesť kód korutiny. Builder sme si zvolili už predtým: launch, kód už máme, ale aký je scope?

Globálny scope GlobalScope je považovaný za zlo!

Hlúpe riešenie by nastavilo scope na globálny: GlobalScope.launch. Roman Elizarov však kýve prstom a hovorí, že globálny scope sa takmer nemá používať.

GlobalScope.launch vytvára globálne korutiny. Vývojár musí byť zodpovedný za sledovanie ich životného cyklu.

Na rozdiel od konzolových zábaviek, kde sme mohli použiť runBlocking ako núdzové riešenie, si tuto musíme zvoliť iný spôsob

Zásady pre scope korutín v GUI

Ak funkcia používa buildery pre korutiny, máme štyri možnosti:

 1. použiť globálny scope
 2. triedu, ktorá obsahuje funkciu, necháme implementovať interfejs CoroutineScope, a cez neho poskytneme korutinám príslušný scope.
 3. do triedy, ktorá obsahuje funkciu, zavedieme inštančnú premennú typu CoroutineScope reprezentujúcu objekt.
 4. do funkcie núdzovo zavedieme parameter typu CoroutineScope. To platí pre privátne API, a je to workaround, pretože takto nebudeme vedieť garantovať scope, v ktorom naša funkcia pobeží.

Scope pre okno JFrame: MainScope

Zvoľme si druhú možnosť a nechajme naše okno JFrame implementovať interfejs CoroutineScope. Aký scope však poskytneme korutinám, keď globálny sme si zakázali?

Kotlinovská knižnica pre korutiny poskytuje krásny objekt MainScope predstavujúci beh korutín v hlavnom (main, EDT) vlákne.

Interfejs ho vie poskytnúť cez kotlinovskú delegáciu.

import kotlinx.coroutines.CoroutineScope
import kotlinx.coroutines.MainScope

class PrimeCalculatorForm : JFrame(), CoroutineScope by MainScope() {

Delegácia je odporúčaný postup od Kotlinu 1.1.0.

Použitie korutiny v metóde

Scope builder launch už teraz zafunguje správne, pretože jeho scope bude prebratý z hlavného okna.

private fun onStartButtonClick(e: ActionEvent) {
		launch(Dispatchers.Default) {
				println(BigInteger.probablePrime(4069, Random()))
		}
}

Ak si spustíme aplikáciu, môžeme si klikať na tlačidlo Start a po dlhej chvíľke uvidíme v konzole výsledky pre prvočísla. Všimnime si, že hlavné vlákno nie je blokované a úlohy bežia na pozadí, pretože inak by sme ani nedokázali kliknúť na tlačidlo a aplikácia by vyzerala zatuhnuto.

Prepínanie vlákien

Ak chceme aktualizovať komponent hlavného okna, presnejšie nastaviť mu korektný titulok po získané prvočísla, použijeme prepnutie kontextu cez withContext:

private fun onStartButtonClick(e: ActionEvent) {
  launch(Dispatchers.Default) {
    val prime = BigInteger.probablePrime(3000, Random())
    withContext(Dispatchers.Main) {
      title = prime.toString()
      println(prime)
    }
  }
}

Všimnime si, ako sme jednoducho prepli dispatchera a spustili aktualizáciu na hlavnom vlákne.

Rušenie korutín z GUI

Doteraz sme sa vôbec nebavili o rušení korutín (cancel), okrem prípadu, kde korutina vyhodila výnimku. Upravme si naše okno o ďalší gombík, ktorým budeme vedieť pozastaviť výpočet.import kotlinx.coroutines.CoroutineScope
import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.Job
import kotlinx.coroutines.MainScope
import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.withContext
import java.awt.FlowLayout
import java.awt.event.ActionEvent
import java.math.BigInteger
import java.util.*
import javax.swing.JButton
import javax.swing.JFrame
import javax.swing.SwingUtilities

class PrimeCalculatorForm : JFrame(), CoroutineScope by MainScope() {
  private val startButton: JButton = JButton("Start")

  private val stopButton: JButton = JButton("Stop")

  init {
    layout = FlowLayout()

    startButton.addActionListener(::onStartButtonClick)
    add(startButton)

    stopButton.addActionListener(::onStopButtonClick)
    add(stopButton)
  }
  private fun onStartButtonClick(e: ActionEvent) {
    /* ... */
  }

  private fun onStopButtonClick(e: ActionEvent) {
    /* ... */
  }
}

Máme dva gombíky JButton:

Obe tlačidlá sú uvedené vedľa seba, čo sme dosiahli správcom layoutu (layout manager) typu FlowLayout.

Job: úloha

Ak si pamätáme scope builder async, hovorili sme, že vracia objekt Deferred reprezentujúci výsledok. Builder launch sme vyhlásili za čosi, čo nevracia výsledok. Napriek tomu z tohto buildera vieme získať objekt reprezentujúci job (úlohu), ktorého základná užitočná vlastnosť je nechať sa zrušiť pomocou metódy cancel().

Dajme si do triedy pekný príklad: tlačidlo Start vytvorí job a poznačí ho do inštančnej premennej a tlačidlo Stop tento job zruší.

private fun onStartButtonClick(e: ActionEvent) {
  startButton.isEnabled = false
  job = launch(Dispatchers.Default) {
    val prime = BigInteger.probablePrime(4096, Random())
    withContext(Dispatchers.Main) {
      title = prime.toString()
      startButton.isEnabled = true
    }
  }
}

private fun onStopButton(e: ActionEvent) {
  job?.apply {
    cancel()
    startButton.isEnabled = true
    println("Cancelled job")
  }
  job = null
}

Vytvorili sme inštančnú premennú typu job, ktorý vyhlásime za nullable, pretože null indikuje stav, keď sa práve nič nedeje, resp. nič nie je spustené.

V metóde pri štarte do nej priradíme výsledok z launch sekcie a pri kliknutí na zastavenie jednoducho overíme či job nie je null, a následne ho zastavíme.

A aby GUI bolo extra vyladené, nezabudneme umne zakazovať a povoľovať štartovacie tlačidlo pomocou isEnabled.

Ak aplikáciu spustíme, vidíme korektné správanie. Vždy si vieme spustiť (jeden) job na pozadí, a volaním metódy cancel() ho zastaviť. Zároveň všetky práce s tlačidlom startButton robíme korektne na hlavnom vlákne!

Upratovanie s použitím suspending funkcie

Samotný kód môžeme ešte upratať. Ak použijeme Elizarovovu konvenciu o hlavičkách funkcií, môžeme dosiahnuť toto:

private fun onStartButtonClick(e: ActionEvent) {
  startButton.isEnabled = false
  job = launch {
    calculatePrime()
  }
}

private suspend fun calculatePrime() = withContext(Dispatchers.Default) {
  val prime = BigInteger.probablePrime(4096, Random())
  withContext(Dispatchers.Main) {
    title = prime.toString()
    startButton.isEnabled = true
  }
}

Funkcia calculatePrime() je suspending (indikuje dlhý beh), kde uvedieme explicitný dispatcher, v ktorom korutina pobeží. Samozrejme, prepnutie dispatchera funguje automaticky.

V metóde onStartButtonClick() môžeme spustiť suspending procedúru klasickým spôsobom cez launch().

Zrušenie jobov so zatvorením okna

Posledná dôležitá vec, ktorú nesmieme zabudnúť vykonať, je zrušiť / cancel všetky joby, ak sa okno zatvorí. Naše okno PrimeCalculatorForm má vďaka scopu typu MainScope svoj vlastný job, ktorého rozsah platnosti zodpovedá životnosti okna.

Vždy, keď spustíme job z obslužnej metódy tlačidla Start, spustíme nový job, ktorý sa stane potomkom (child) jobu prináležiacemu oknu.

Táto hierarchia poskytuje výbornú výhodu: ak zrušíme job okna, automaticky sa zrušia všetky deti (podobne, ako to robí napríklad korutina bežiaca v sekcii async).

Dodajme teda poslucháča na udalosť „zatvára sa okno“ a v ňom jednoducho zrušme celú hierarchiu jobov.

init {
  addWindowListener(object : WindowAdapter() {
    override fun windowClosing(e: WindowEvent?) {
      println("Cancelling job")
      cancel()
    }
  })

Prílepky

Korutiny versus vlákna

Korutiny boli navrhnuté ako ľahké vlákna. A naozaj, dá sa použiť skvelé porovnanie:

Keďže sú korutiny nenáročné, môžeme ich spustiť tisícky. Keďže korutiny nikdy neblokujú, ale pozastavujú sa, sú veľmi výkonné. A tretia vlastnosť: kým vlákna môžu bežať paralelne, teda bok po boku naraz (ak máme viac jadier CPU), korutiny sú konkurentné, teda v jednom časovom úseku sa veľmi rýchlo striedajú ich behy.

Kým vlákna podporujú preemptívny multitasking, teda CPU rozhoduje, kedy ktoré vlákno pobeží, korutiny stavajú na kooperatívnom multitaskingu, kde sa aktívne musia vzdať procesorového času, aby mohli pobežať iné konkurentné korutiny.

Ukážme si, že si ľahko môžeme spustiť desaťtisíc korutín:

import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking

fun main() = runBlocking {
  repeat(10_000) {
    launch {
      println(Thread.currentThread().name + " " + it)
    }
  }
}

Kooperatívny multitasking

Keďže korutiny fungujú na kooperatívnom multitaskingu, musia definovať v kóde body, kde ich možno suspendovať (pozastaviť) alebo zrušiť (cancel).

Predstavme si mimoriadne hlúpy a mimoriadne pomalý algoritmus na triedenie zoznamu, tzv. bubble sort.

fun MutableList<Int>.bubbleSort(): List<Int> {
  for (i in 0 until size) {
    for (j in 0 until size) {
      if (this[i] < this[j]) {
        val tmp = this[i]
        this[i] = this[j]
        this[j] = tmp
      }
    }
  }
  return this
}

Skúsme si zotriediť zoznam:

fun main(): Unit = runBlocking {
  val job = launch(Dispatchers.Default) {
    val shuffled = (1..30_000).shuffled().toMutableList()
    val bubbleSort = shuffled.bubbleSort()
    println(Thread.currentThread().name + ": " + bubbleSort)
  }
  Thread.sleep(1000)
  println("Cancelling...")
  job.cancel()
  println("Cancelled")
}

Hoci sa pokúsime odstreliť job spojený s triedením, nepodarí sa nám to skôr, než funkcia bubbleSort dobehne. Bublinové triedenie totiž nekooperuje!

Uvidíme niečo takéto:

Cancelling...
Cancelled
DefaultDispatcher-worker-1: [1, ... ]

Ak chceme vo funkcii dosiahnuť kooperatívny multitasking, buď:

Keďže naša funkcia nemá nič whileovateľné, použijeme yield() a zároveň vyhlásime funkciu za suspending.

suspend fun MutableList<Int>.bubbleSort(): List<Int> {
  for (i in 0 until size) {
    for (j in 0 until size) {
      if (this[i] < this[j]) {
        val tmp = this[i]
        this[i] = this[j]
        this[j] = tmp
      }
      yield()
    }
  }
  return this
}

Teraz vidíme, že funkcia sa zruší hneď, ako je to možné, a výpis sa ani nevykoná.

Čakanie bez blokovania: delay()

Doteraz sme na čakanie používali Thread.sleep(), ktorý blokuje vlákno, kým neuplynie lehota. V korutinách však existuje neblokujúca verzia, teda suspending funkcia delay():

fun main(): Unit = runBlocking {
  val launch = launch(Dispatchers.Default) {
    val shuffled = (1..30_000).shuffled().toMutableList()
    val bubbleSort = shuffled.bubbleSort()
    println(Thread.currentThread().name + ": " + bubbleSort)
  }
  delay(2000)
  println("Cancelling...")
  launch.cancel()
  println("Cancelled")
}

V predošlej verzii sme mali Thread.sleep() a IntelliJ IDEA nás dokonca upozornila na nevhodný blokujúci kód:

Inappropriate blocking method call.

Technická implementácia korutín

Ako sú vlastne korutiny implementované? Ak si vezmeme ľubovoľnú bežnú funkciu, máme na nej dve filozofické operácie:

Korutina poskytuje dve ďalšie operácie:

Pri operácii suspend sa — voľne povedané — uložia bokom všetky lokálne premenné. O niečo presnejšie, virtuálny stroj vezme celý stack frame (teda kontext, resp. stav volania funkcie) a pri suspendovaní ho odloží bokom. Ak sa funkcia obnoví pomocou resume, vytiahne sa stack frame a vykonávanie pokračuje.

Korutine zodpovedá objekt typu Continuation, ktorý má tri vlastnosti:

Objekt Continuation je takmer vždy za oponou a nepotrebujeme s ním pracovať. Jedinou výnimkou je stav, keď chceme premostiť blokujúce callbackovo orientované API na korutiny.

Suspending funkcie

Suspending funkcie (“pozastavujúce sa funkcie”) predstavujú mechanizmus, ktorým sa v Kotline dá zapisovať kód korutín. Takáto funkcia sa dá nielen vyvolať a získať jej návratová hodnota, ale aj pozastaviť a obnoviť jej chod.

V Kotline sa funkcie uvádzajú kľúčovým slovom suspend.

suspend fun execute() { ... }

Kľúčové slovo je jediná vec zo samotného jazyka, ktorá sa venuje korutinám. Všetko ostatné je záležitosťou knižnice.

Pre suspending funkcie platí niekoľko pravidiel:

Suspending funkcie sa riadia článkom What Color is Your Function, podľa ktorého sú to červené funkcie.

Treba dať pozor na to, že suspending funkcia nemusí byť automaticky asynchrónna, teda nemusí bežať na pozadí! To, že funkcii priradíme suspend, z nej spraví len kód, ktorý zvláda štyri základné schopnosti korutín! Samotný beh na pozadí je dosiahnutý explicitnou konkurentnosťou, teda použitím vhodného scope buildera alebo kontextu.

Korutiny a dispatchery

Každá korutina používa dispatchera — niečo ako thread pool — v ktorom sa spúšťa jej kód. K dispozícii sú nasledovné zabudované dispatchery:

Prepínanie medzi dispatchermi: withContext()

Sekcia withContext() prepína vykonávanie kódu medzi dispatchermi. Kotlin optimalizuje “prehodenie vykonávania” tak, aby to bolo rýchle. Prepnutie medzi Default a IO je dokonca špeciálne optimalizované, keďže oba dispatchery zdieľajú vlákna z thread poolu.

Prehľad konštrukcií, sekcií a scope builderov

V tejto časti urobíme prehľad často používaných scope builderov. Hoci sa líšia konkrétnym správaním, majú nasledovné spoločné vlastnosti:

Podrobnosti o builderoch:

Prehľad scoping funkcií

Scope funkcie pre korutiny slúžia vymedzenie rozsahu platnosti:

Kód v korutine je vždy sekvenčný, teda čítame ho zhora nadol. Paralelizovateľnosť dosahujeme explicitne, použitím príslušného buildera v kombinácii s vhodným dispatcherom.

Job a Deferred

Job predstavuje výsledok volania scope buildera. Má nasledovné užitočné metódy:

Deferred reprezentuje špecifický job s výsledkom, ktorý vracia scope builder async. Ponúka hlavne metódu:

Scoping, globálny scope a štruktúrovaná konkurentnosť

Kód v korutine musí bežať v rámci scope, teda rozsahu platnosti. Na to máme dve možnosti:

GlobalScope

Globálny scope slúži pre spúšťanie korutín, ktoré majú pracovať počas celej životnosti aplikácie. Pri takýchto korutinách sa neočakáva ich predčasné rušenie.

Okrem niekoľkých špeciálnych prípadoch sa použitie tohto scope neodporúča práve tak, ako sa neodporúča používanie globálnych premenných. Bežný kód v aplikácii by rozhodne mal využívať niektoré zo scope builderov.

Korutiny spúšťané v tomto scope totiž musí programátor sledovať a v prípade potreby ručne spravovať ich rušenie, joinovanie a ďalšie spravovanie životnosti.

import kotlinx.coroutines.GlobalScope
import kotlinx.coroutines.delay
import kotlinx.coroutines.isActive
import kotlinx.coroutines.launch

fun main() {
  val job = GlobalScope.launch {
    while (isActive) {
      delay(1000)
      println("Reticulating splines...")
    }
  }
  Thread.sleep(3000)
  job.cancel()
}

V príklade sme si spustili korutinu v globálnom scope, ktorá čo sekundu vypíše hlášku. V metóde main() máme klasický blokujúci kód, ktorý počká tri sekundy a potom job odstrelí.

Ak by sme nečakali v sleep(), korutina by sa síce rozbehla, ale aplikácia by skončila skôr než nekonečná kontrola pravopisu, a tým ukončila jej beh. (Korutiny sa totiž správajú ako daemon threads, démonové vlákna, na ktoré sa nečaká).

Pri sledovaní globálnych korutín musíme dávať pozor na to, že môžeme nechtiac spustiť priveľa korutín alebo môžeme priviesť korutinu v globálnom scope do vytuhnutého stavu. To všetko musíme usledovať zozbieraním referencií na joby / deferredy a následne korektne spracovať.

Štruktúrovaná konkurentnosť

Štruktúrovaná konkurentnosť (structured concurrency) dáva jasné pravidlá pre vnorené korutiny:

 1. Každá korutina musí bežať v nejakom scope.
 2. Korutiny možno vnárať: teda korutina v scope môže spustiť potomkovské (child) korutiny.
 3. Rodičovská korutina nedobehne, kým nedobehnú potomkovské korutiny. Vďaka tomu nemusíme zbierať referencie na potomkovské joby, join() ovať ich, a explicitne očakávať ich ukončenie.
 4. Medzi rodičovskou a potomkovskou korutinou existujú jasne definované pravidlá pre chybové situácie, teda rušenie a vyhadzovanie výnimiek.

Scope deklarujeme pomocou niektorého scope buildera, ktoré sa líšia konkrétnym mechanizmom v treťom a štvrtom bode.

Coroutine Context a Coroutine Scope

Každá korutina so sebou nesie context, teda kýbel dát, ktoré majú vplyv na jej beh. Kontext predstavuje objekt typu CoroutineContext, čo je immutable množina prvkov. Najdôležitejšie sú:

Každý kontext definuje operátor plus, ktorým možno vytvárať immutable kópiu kontextu s novými zmenenými vlastnosťami. Hlúpy príklad vytvorí prázdny kontext s dispatcherom typu IO a vhodným názvom pre korutiny:

val context = EmptyCoroutineContext + Dispatchers.IO + CoroutineName ("test")
println(context)

Výsledkom bude:

[CoroutineName(test), LimitingDispatcher@27bc2616[dispatcher = DefaultDispatcher]]

CoroutineScope

Ak si však všimneme šepkára v IntelliJ IDEA, uvidíme:

fun main() = runBlocking<Unit> { /* this: CoroutineScope */

Objekt CoroutineScope je obal na kontext (doslova interfejs s jediným getterom CoroutineContext) a používa sa na získanie efektívneho kontextu používaného v korutine.

Scope buildery totiž zlučujú dva kontexty:

Scope builder zlúči oba kontexty pomocou operátora plus, pričom kontext z parametra má prednosť.

Výsledný kontext sa stane rodičovským kontextom pre novú korutinu. Samotná potomkovská korutina si vytvorí vlastný job a zlúči ho s rodičovským kontextom, čím získa vlastný kontext. Okrem toho sa job z rodičovskej korutiny stane rodičom jobu potomka, čím sa bude dať dosiahnuť štruktúrovaná konkurentnosť.

Scope z parametra síce vyzerá ako zbytočná duplicita, ale v skutočnosti slúži ako prostriedok na customizáciu scopu pre potomkov. Môžeme totiž spraviť nasledovné:

fun main() = runBlocking<Unit> {
  launch(Dispatchers.IO + CoroutineName("splines")) {
    delay(1000)
    println("${coroutineContext[CoroutineName]}: Reticulating splines...")
  }
}

V príklade zoberieme kontext, pridáme k nemu špeciálny dispatcher a špeciálne pomenovanie a použijeme ho ako rodičovský kontext pre vnútro korutiny.

Keďže podľa dôležitej konvencie je v rámci korutiny CoroutineScope reprezentovaný ako receiver pre kód korutiny, môžeme použiť this ako odkaz na scope.

A keďže CoroutineScope je obal na CoroutineContext (s getterom, ako sme spomenuli vyššie), vieme pristúpiť k premennej coroutineContext.

Vo vnútri korutiny si tak vieme získať napr. názov korutiny pomocou coroutineContext[CoroutineName].

A jedna poznámka: GlobalScope nie je zviazaný s rodičovským scopom a funguje nezávisle. Ale keďže GlobalScope sa nemá používať, v aplikácii to nie je také dôležité.

Korutiny a výnimky

Korutiny podporujú elegantnú cestu pre ošetrovanie výnimiek. Dajme si jednoduchý príklad:

import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking

fun main(): Unit = runBlocking<Unit> {
  launch {
    throw IndexOutOfBoundsException() // Will be printed to the console by Thread.defaultUncaughtExceptionHandler
  }
}

V sekcii runBlocking spustíme korutinu pomocou launch… a tá zhorí hneď na štarte. Výsledkom bude krásny stack trace na konzole:

Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException
	at ExceKt$main$1$1.invokeSuspend(Exce.kt:6)
	at kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith(ContinuationImpl.kt:33)
	at kotlinx.coroutines.DispatchedTask.run(Dispatched.kt:238)
	at kotlinx.coroutines.EventLoopImplBase.processNextEvent(EventLoop.kt:116)
	at kotlinx.coroutines.BlockingCoroutine.joinBlocking(Builders.kt:80)
	at kotlinx.coroutines.BuildersKt__BuildersKt.runBlocking(Builders.kt:54)
	at kotlinx.coroutines.BuildersKt.runBlocking(Unknown Source)
	at kotlinx.coroutines.BuildersKt__BuildersKt.runBlocking$default(Builders.kt:36)
	at kotlinx.coroutines.BuildersKt.runBlocking$default(Unknown Source)
	at ExceKt.main(Exce.kt:4)
	at ExceKt.main(Exce.kt)

Výnimka elegantne prebublala cez vnorené korutiny až do globálnej obsluhy výnimiek (global exception handler). Okrem toho zrušila korutinu v launch, ktorá následne upozornila rodiča runBlocking, aby sa zrušil tiež.

Vďaka štruktúrovanej konkurentnosti máme garantované:

Rodič s viacerými potomkami a výnimky

Vytvorme teraz stotisíc korutín, ktoré budú potomkami scopu runBlocking. Tieto korutiny však budú chatrné, pretože je 40% šanca, že niektorá z nik z ničoho nič padne.

import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking

fun main() = runBlocking {
  repeat(100_000) { 
    launch {
      println(".")
      if (Math.random() < 0.4) {
        throw IllegalStateException()
      }
    }
  }
}

Ak spustíme program, uvidíme, že sa vypíše niekoľko bodiek a následne stack trace, a program dobehne.

To opäť dokazuje štruktúrovanú konkurentnosť: ak padne niektorý potomok reprezentovaný sekciou launch, zruší sa aj rodič, a s ním aj ostatní potomkovia, ktorí ešte nedostali šancu sa spustiť.

Scope Builders a výnimky

Scope Builder launch a výnimky

V príklade sme zároveň videli správanie launch: výnimky sa zhltnú. Presnejšie, nechajú sa prebublať zložitými pravidlami hierarchie coroutine exception handlerov (obsluhy výnimiek v korutinách.) Ak by sme chceli obaliť launch do try/catch, nepomôže to, pretože výnimky z tejto sekcie naozaj neputujú bežnými kanálmi javáckej obsluhy.

Ak v kóde nepoužívame vlastnú obsluhu výnimiek, platia pravidlá:

 1. Výnimka CancellationException sa ignoruje. Táto výnimka predstavuje indikátor zrušenia korutiny a je ošetrovaná špeciálnym spôsobom.
 2. Ak je to iná výnimka, tak:
  1. job v kontexte sa zruší (cancel)
  2. vyvolajú sa komplexné pravidlá pre jej obsluhu. Pomocou ServiceLoadera sa nájde objekt CoroutineExceptionHandler a použije sa. Ak sa nenájde, použije sa Thread.uncaughtExceptionHandler.

Scope Builder launch a Coroutine Exception Handler

Komplexné pravidlá pre inštalovanie obsluhy výnimiek (coroutine exception handler) nie sú veľmi dobre zdokumentované. V júli 2019 sú k dispozícii len komentáre k issue #1157, jde je zhruba povedaných niekoľko zásad:

CoroutineExceptionHandler je treba považovať za obsluhu poslednej záchrany, keď už nič nezachytí výnimku. Je to ekvivalent obsluhy výnimiek vo vláknach Thread.uncaughtExceptionHandler a na niektorých platformách má špecifickú implementáciu. Na Androide napríklad zhodí appku s Application Not Responding/ANR hlásením.

Dôležité je vedieť, že CoroutineExceptionHandler funguje len v scope builderi launch (a teda inštalovať ho v async, či withContext nemá žiaden účinok).

Handler môžeme nainštalovať ako parameter kontextu korutiny a platia preňho všetky zásady budovania kontextu. Ak sa launch spustí s vlastným handlerom v parametri, použije sa namiesto rodičovského CEH (prepíše sa, keďže parametre kontextu majú prednosť pred rodičovským kontextom.). Inými slovami, ak korutina v launchi padne, buď sa použije zdedený CEH (ak nie je k dispozícii náhrada), alebo CEH, ktorý sa uviedol v parametri.

Ďalšie komplexné pravidlá hovoria:

Obsluha výnimiek v async

Scope builder async výnimky vyhodí vo chvíli, keď používateľ zavolá await. Pozor však na dvojitú obsluhu kvôli dodržiavaniu zásad štruktúrovanej konkurentnosti!

Obsluha výnimiek v runBlocking

Obľúbený nefunkčný príklad sa pokúsi nainštalovať obsluhu chyby nasledovne:

import kotlinx.coroutines.CoroutineExceptionHandler
import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking

fun main() = runBlocking {
  // nefunguje!
  val exceptionHandler = CoroutineExceptionHandler {
    _, t -> println(t)
  }
  repeat(100_000) {
  		// nefunguje!
    launch(exceptionHandler) {
      println(".")
      if (Math.random() < 0.4) {
        throw IllegalStateException()
      }
    }
  }
}

Ak zhavaruje korutina v launch, podľa pravidiel o štruktúrovanej konkurentnosti zhavaruje aj rodič runBlocking, ktorý sa túto výnimku snaží posunúť o úroveň vyššie. Tam však už nič iné nie je a preto sa vyvolá globálna obsluha výnimiek. Náš exceptionHandler sa vôbec nepoužije.

Inými slovami, na korutinách spúšťaných vo vnútri runBlocking sa neoplatí inštalovať obsluhu výnimiek, pretože to nebude fungovať.

Prevod z callbackov na korutiny: suspendCancellableCoroutine

Pri niektorých historických knižniciach je k dispozícii staré callbackovo orientované API. Klasickým príkladom je klient z knižnice okhttp, ktorý vykoná príkaz HTTP asynchrónnym spôsobom a poskytuje dve callbackové metódy:

Takýto kód vieme preklopiť na korutinový prístup pomocou sekcie suspendCancellableCoroutine. Sekcia má k dispozícii objekt Continuation, kde vieme zavolať tri metódy:

Kompletný príklad vyzerá nasledovne:

import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlinx.coroutines.suspendCancellableCoroutine
import kotlinx.coroutines.withContext
import okhttp3.Call
import okhttp3.Callback
import okhttp3.OkHttpClient
import okhttp3.Request
import okhttp3.Response
import java.io.IOException
import kotlin.coroutines.resume

object Http {
  suspend fun run(url: String): String = withContext(Dispatchers.IO) {
    suspendCancellableCoroutine<String> { continuation ->
      val request = Request.Builder()
        .url(url)
        .get()
        .build()

      client.newCall(request).enqueue(object : Callback {
        override fun onFailure(call: Call?, e: IOException?) {
          continuation.cancel(e)
        }

        override fun onResponse(call: Call, response: Response) {
          response.body()?.use {
            continuation.resume(it.string())
          }
        }
      })
    }
  }

  private val client: OkHttpClient
    get() = OkHttpClient.Builder()
      .followRedirects(false)
      .build()
}

fun main() = runBlocking {
  val xml = Http.run("https://dennikn.sk/minuta/feed/?cat=2386")
  println(xml)
}

Supervízia korutin: supervisorScope

Vyššie sme videli, že bežné správanie štruktúrovanej konkurentnosti tvorí obojsmerný vzťah medzi rodičom a potomkami. Ak potomok zhavaruje, zruší rodiča i naopak, zrušený rodič automaticky zruší svojich potomkov.

Niekedy však chceme len jednosmerný vzťah: nech sa deti postarajú samé o seba, bez vplyvu na rodiča. Opačný smer však ostane: ak rodič zhavaruje, deti sa zrušia a samozrejme, rodič vždy počká na ich korektné dobehnutie.

Na tento účel máme špecifický builder supervisorScope.

Tento príklad je dobre známy: s prvou výnimkou v potomkovi launch sa zrušia aj deti:

import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking

fun main() = runBlocking {
  repeat(10) {
    launch {
      println(Thread.currentThread().name + " " + it)
      if (it % 2 == 0) {
        throw IllegalStateException("Random failure")
      }
    }
  }
}

Ak obalíme blok do coroutineScope, správanie sa zmení:

fun main() = runBlocking {
  supervisorScope {
    repeat(10) {
      launch {
        println(Thread.currentThread().name + " " + it)
        if (it % 2 == 0) {
          throw IllegalStateException("Random failure")
        }
      }
    }
  }
}

S týmto scopom uvidíme päť stack traceov (z desiatich behov spadne každý druhý), pretože potomkovia v launch , u ktorých nastane výnimka už nevyvolajú zrušenie rodiča.

SuperVisor a výnimky

Pre výnimky platia bežné zásady:

Supervízia a launch

Keďže máme prvý príklad, hľadá sa v kontexte handler a keďže sa žiadny explicitný nenašiel, použije sa bežný výpis na chybový výstup stderr.

Skúsme si zaregistrovať vlastný handler. Samotný supervisorScope nepodporuje žiadne parametre, ale handler môžeme registrovať u rodiča, teda v runBlocking.


import kotlinx.coroutines.CoroutineExceptionHandler
import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlinx.coroutines.supervisorScope

fun main() {
  val errorHandler = CoroutineExceptionHandler { _, t -> println("${t.message}") }

  runBlocking(errorHandler) {
    supervisorScope {
      repeat(10) {
        launch {
          println(Thread.currentThread().name + " " + it)
          if (it % 2 == 0) {
            throw IllegalStateException("Random failure")
          }
        }
      }
    }
  }
}

Vidíme, že výnimky sa teraz vypisujú v zjednodušenom formáte.

Alternatívne riešenie zaregistruje errorHandler v samotnej sekcii launch:

import kotlinx.coroutines.CoroutineExceptionHandler
import kotlinx.coroutines.launch
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlinx.coroutines.supervisorScope

fun main() = runBlocking {
  val errorHandler = CoroutineExceptionHandler { _, t -> println("${t.message}") }
  supervisorScope {
    repeat(10) {
      launch(errorHandler) {
        println(Thread.currentThread().name + " " + it)
        if (it % 2 == 0) {
          throw IllegalStateException("Random failure")
        }
      }
    }
  }
}

Supervízia a async

V prípade async a supervízie sa očakáva, že potomkovia sa o chybové stavy postarajú sami. Dajme si analogický príklad:


import kotlinx.coroutines.Deferred
import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.async
import kotlinx.coroutines.awaitAll
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlinx.coroutines.supervisorScope

fun main() = runBlocking {
  supervisorScope {
    val deferreds = ArrayList<Deferred<Unit>>()
    repeat(10) {
      val deferred = async(Dispatchers.Default) {
        println(Thread.currentThread().name + " " + it)
        if (it % 2 == 0) {
          throw IllegalStateException("Random failure at $it")
        }
      }
      deferreds.add(deferred)
    }
    deferreds.awaitAll()
    Unit
  }
}

V príklade použijeme paralelizovateľnú dekompozíciu. Sekcia supervisorScope sa postará o rovnakú funkcionalitu ako coroutineScope, a vo vnútri tak môžeme spustiť viacero korutín typu async, na separátnom vlákne. Všetky výsledky následne pozbierame do zoznamu deferreds a na konci si počkáme na hromadný výsledok.

Výpis bude elegantný:

DefaultDispatcher-worker-1 0
DefaultDispatcher-worker-1 1
DefaultDispatcher-worker-1 2
DefaultDispatcher-worker-5 3
DefaultDispatcher-worker-5 4
DefaultDispatcher-worker-5 5
DefaultDispatcher-worker-5 6
DefaultDispatcher-worker-5 7
DefaultDispatcher-worker-8 8
DefaultDispatcher-worker-5 9
Exception in thread "main" java.lang.IllegalStateException: Random failure at 0
	at Supervisor3Kt$main$1$1$1$deferred$1.invokeSuspend(Supervisor3.kt:16)
	at kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith(ContinuationImpl.kt:33)
	at kotlinx.coroutines.DispatchedTask.run(Dispatched.kt:238)
	at kotlinx.coroutines.scheduling.CoroutineScheduler.runSafely(CoroutineScheduler.kt:594)
	at kotlinx.coroutines.scheduling.CoroutineScheduler.access$runSafely(CoroutineScheduler.kt:60)
	at kotlinx.coroutines.scheduling.CoroutineScheduler$Worker.run(CoroutineScheduler.kt:742)

Správanie môže vyzerať záhadne, ale má zmysel. Vidíme, že všetky podkorutiny sa spustili, niektoré zlyhali, ale dozvedeli sme sa len o páde prvej z nich. To je vlastnosť awaitAll(), ktorá spadne vo chvíli, keď ktorýkoľvek prvý z deferredov vyhodí výnimku.

Toto môžeme ošetriť pomocou try/catch bloku. Pozor však na to, že CoroutineExceptionHandler nebude fungovať! (Ten totiž pre async nie je podporovaný.)

Jedna z možností, ako to opraviť, je nasledovná:


import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.async
import kotlinx.coroutines.awaitAll
import kotlinx.coroutines.runBlocking
import kotlinx.coroutines.supervisorScope

fun main() = runBlocking {
  supervisorScope {
    try {
      (1..10).map {
        async(Dispatchers.Default) {
          println(Thread.currentThread().name + " " + it)
          if (it % 2 == 0) {
            throw IllegalStateException("Random failure at $it")
          }
        }
      }
        .awaitAll()
      Unit
    } catch (e: Exception) {
      println(e.message)
    }
  }
}

Následne uvidíme:

DefaultDispatcher-worker-1 1
DefaultDispatcher-worker-3 2
DefaultDispatcher-worker-3 3
DefaultDispatcher-worker-3 4
DefaultDispatcher-worker-3 5
DefaultDispatcher-worker-5 6
DefaultDispatcher-worker-7 7
DefaultDispatcher-worker-6 9
DefaultDispatcher-worker-7 10
DefaultDispatcher-worker-5 8
Random failure at 2

Literatúra

Tutoriály

Architektúra a vnútornosti

Techniky a patterny

Výnimky a launch

Android

>> Home